Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012

Δημοτικόν Σχολείον Τσαπουρνιάς. Αι Ιστορία του Σχολείου


Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η Έκδοση της Ελασσόνας» Φ. 63, 29/3/2000

Δημοτικόν Σχολείον Τσαπουρνιάς της εκπαιδ. Περιφέρειας Ελασσόνος

Αι Ιστορία του Σχολείου
Σχολικόν διδακτήριον εις το χωρίον Τσαπουρνιά ανηγέρθη κατά πρώτον το έτος 1925.Προ του έτους τούτου δεν υπήρχε σχολείον, αλλά ως διδακτήρια εχρησιμοποιούντο διάφοροι κατάλληλοι οικαίοι  προς διδασκαλίαν και η εκκλησία του χωρίου. Ως διδάσκαλοι υπηρέτησαν διάφορα υπηρεσιακά πρόσωπα, διοριζόμενα είτε υπό της Νομαρχίας, είτε υπό της κοινότητος, ή της εκκλησίας.

Τα χρήματα, τα οποία διετέθησαν διά την ανέγερσιν του σχολείου κατά το έτος 1925 εχορηγήθησαν υπό του Δημοσίου, οι δε κάτοικοι του χωρίου Τσαπουρνιάς διά της προσωπικής των εργασίας πολλά επρόσφερον.

Από το 1925 μέχρι το 1942 το σχολείον ελητούργησεν κανονικώς με τους κάτωθι κυρίως διδασκάλους. Ήτοι Καραναστάσης, Πατρώνας ,Μαλλιαρός , Παπανικολάου, Κουντιλίτσας, Αναστασιάδης, Φιλιππίδης, Σαμαράς κ.ά.

Το 1942 ότε εγένετο η επιδρομή υπό των Γερμανών επυρπολήθη και κατεστράφη.
Έκτοτε παρέμειν κλειστόν μέχρι το 1951. Από το 1951 ήρχισεν να λειτουργεί κανονικώς μέχρι σήμερον με τους εξής κατά σειράν υπηρετούντας εις αυτό διδασκάλους:
1.      Βαϊόπουλον Βασίλειον ,
2.      Μπαλαλάνη Κων/νον,
3.      Γιαννόπουλον Βασίλειον,
4.      Ματούλην Ιωάννην
5.      και Κόλλιαν Κων/νον, εις διαφόρους καταλλήλους οικίας του χωριού.

Το 1955 ανηγέρθη εις αυτήν τη θέσιν εκ νέου, διά της χορηγήσεως υπό του Δημοσίου 35.000 δραχμών και της προσωπικής εργασίας των κατοίκων.
Επισκευή του εν λόγω διδακτηρίου δεν εγένετο εισέτι.
1.      Οργανικότης σχολείου 1/ξιον δημοτ. Σχολείον Τσαπουρνιάς.
2.      Έτος ιδρύσεως 1955
3.      Έτος επισκευής
4.      Συμβαλλόντες εις την οικοδόμησίν του
5.      Ποσό διατεθέν δρχ. 37.000
                 i.          Υπό του δημοσίου δρχ. 35.000
                ii.          Υπό της κοινότητος δρχ. 1.000
               iii.          Υπό της σχολικής εφορίας δρχ. 1.000
               iv.          Υπό ιδιωτών
                v.          Υπό των κατοίκων
               vi.          Συντάξας την μελέτην Αγ. Κράχτης
             vii.          Επιβλέψας την εκτέλεσιν Δημ/λος Κων/νος. Κόλλιας
            viii.          Δ/ντης του σχολείου επί των ημερών του οποίου ανηγέρθη Κων/νος Κόλλιας.
               ix.          Ονοματεπόνυμον Προέδρου Κων/νος Μπουρουτζίκας
                x.          Ονοματεπώνυμον μελών Σχολ. Εφορίας Χρήστος Ζυγούρης
               xi.          Ονοματεπώνυμον Διευθυνού Κων/νος Κόλλιας
             xii.          Ονοματεπώνυμον επιθεωρητού Ευάγγελος Καραμήτσος

Εν Τσαπουρνιά τη 20 Μαρτίου 1956
Ο Δ/ντης του σχολείου.